Õppetegevus Prindi

http://kiusamisestvabaks.ee/

Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast lähtuv Triinu ja Taavi Lasteaia õppekava on koostatud  2009. aastal
2013. aastal koostatud Tartu Lasteaed Triinu ja Taavi arengukava 2014 - 2019.


VÄLJAVÕTTEID ÕPPEKAVAST


Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid


Lähtudes koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast on õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ning lasteasutuse koostöös.

Võttes aluseks riikliku õppekava üldeesmärgi, oleme kokku leppinud ühised eesmärgid:

1. Lapsed hoolivad üksteisest , kaasinimestest , oma kodumaast ja keskkonnast.

2. Lapsed õpivad aktiivselt tegutsedes ja valikuid tehes.

3. Lastel on lasteaias turvaline ja huvitav olla, neid hoitakse ja armastatakse.

4. Laste igakülgset arengut toetab ja individuaalsust arvestada aitab lasteaia töötajate koostöö peredega.


Õppe-ja kasvatustegevuse põhimõtted


1. Ümbritsevast elust ja keskkonnast lähtuvate teemade valik seob õppe- ja. kasvatustegevuse ühiseks tervikuks

2. Lapsed õpivad aktiivselt tegutsedes: matkides, mängides, uurides, vaadeldes, katsetades, harjutades.

3. Õpetajad arvestavad laste isikupära ja loovad kõigi laste arengut toetava keskkonna.

4. Õpetajad julgustavad lapsi valikuid tegema ning tehtut analüüsima.

5. Õppe- ja kasvatustegevuses luuakse tingimused, et arendada lapse suutlikkust:

1) kavandada oma tegevust ja teha valikuid;

2) seostada uusi teadmisi varasemate kogemustega;

3) kasutada omandatud teadmisi erinevates olukordades ning tegevustes;

4) arutleda omandatud teadmiste ja oskuste üle;

5) hinnata oma tegevuse tulemuslikkust;

6) tunda rõõmu oma ja teiste õnnestumistest ning tulla toime ebaõnnestumistega.


Õppe- ja kasvatustegevuse korralduse põhialused


Lasteaed Triinu ja Taavi on  Tartu linna koolieelne lasteasutus, mis võimaldab kuni 7 aastastele lastele    alushariduse  omandamise.

Õppe- ja kasvatustegevuses lähtume järgmistest printsiipidest: eakohasus, võimetekohasus, kergemalt raskemale, tuntult tundmatule, lapse motiveerimine, integratsioon ehk lõimumine erinevate ainete vahel.

Lasteaias toimub õppe-ja kasvatustegevus eesti keeles.

Õppe- ja kasvatustegevuse seob tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev temaatika. Valdkondade kaupa esitatud õppesisu ja –tegevuste lõimimisel lähtutakse üldõpetuslikust põhimõttest. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel lõimitakse järgmisi tegevusi: kuulamine, kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine ning mitmesugused liikumis-, muusika- ja kunstitegevused.

Rühma töid-tegemisi korraldavad kaks õpetajat ja õpetaja abi.
Lastega tegelevad muusika-, liikumis- ja ujumisõpetaja ning logopeed ja tervishoiutöötaja
Rühmas õppe - ja kasvatustegevuse korraldamise aluseks on maja arengukava, õppekava ja aasta tegevuskava, millest lähtudes koostavad õpetajad oma rühma õppeaasta tegevuskava ja nädalaplaanid
Õppe-kasvatustegevus toimub aastaringselt. 
Tagasisidet lapsevanemale lapse arengust antakse regulaarsetes vestlustes ning iga-aastastes  arenguvestlustes.
Kooliminev laps saab lasteaiast lahkudes koolivalmiduskaardi, mille lapsevanem viib kooli, kus tema laps käima hakkab. Väljastame ka Triinu ja Taavi Lasteaia tunnistuse ja ujumise tunnistuse.

 

 

Õppekava toetavad üritused 2017/2018 õppeaastal

SÜNDMUSED

TOIMUMISAEG

VASTUTAJA

Triinu ja Taavi õpivad looduses

(KIK toetatud projekt)

Sept – mai, vastavalt projekti tegevuskavale

Projektijuht

TEADMISTE PÄEV

01.09

Rühmade meeskonnad

VANAVANEMATE PÄEV

10.09

Rühmade meeskonnad

TRIINU-TAAVI SÜNNIPÄEV

15.09

Rühmade meeskonnad koos muusikaõpetajaga

EESTI TOIDU KUU

September

Rühmade meeskonnad koos tervishoiutöötajaga

MIHKLIPÄEV

29.09

Rühmade meeskonnad

MARDIPÄEV

10. 11

Rühmade meeskonnad koos muusika- ja liikumisõpetajatega

ISADEPÄEV

12.11

Rühmade meeskonnad koos peredega, muusika- ja liikumisõpetajatega

LAPSE ÕIGUSTE PÄEV

20.11

Mummid ja Lepatriinud

KADRIPÄEV

25.11

Rühmade meeskonnad koos peredega, muusika- ja liikumisõpetajatega

ADVENDIAEG

JÕULUPEOD

4.12

11.12

18.12

13 – 22.12

Tibud ja Päikesejänkud

Kakukesed, Muumid ja Sipsikud,

Lepatriinud, Pätud ja Trollud,

koos muusikaõpetajaga

Rühmade meeskonnad koos muusikaõpetajaga, peredega

KÜÜNLAPÄEV

2.02

Trollud ja Pätud

KALLISTAMISPÄEV

22.01

Tibud ja Krõllid

VASTLAPÄEV

13.02

Rühmade meeskonnad koos muusika- ja liikumisõpetajatega

SÕBRAPÄEV

14.02

Sipsikud ja Päikesejänkud

EV 100

Sünnipäevanädal 19 - 23.02

Korraldusmeeskond

TEATRIFESTIVAL

Rühmade etendused

Lasteaia töötajate etendus lastele

26.02 – 23.03

27.03

Rühmade meeskonnad koos muusikaõpetajaga

Õpetajad ja neid abistavad töötajad

MAARJAPÄEV – tüdrukute päev

26.03

Kakukesed ja Muumid

MUNADEPÜHAD, ÜLESTÕUSMIS-PÜHAD

2.04

Põnnid, Tõrukesed ja Õunakesed

SÜDAMENÄDAL

17 – 21.04

Rühmade meeskonnad koos liikumisõpetajate ja tervishoiutöötajaga

JÜRIPÄEV – poiste päev

23.04

Muusika- ja liikumisõpetajad koos rühmadega

EMADEPÄEV

13.05

Rühmade meeskonnad koos peredega, muusika- ja liikumisõpetajatega

SPORDINÄDAL

17 – 23.05

Rühmade meeskonnad koos liikumisõpetajatega

LÕPUPEOD

24 – 30.05

Lepatriinud, Pätud ja Trollud

KEVADLAAT

mai

Korraldusmeeskond

ÕUEPIDU

31.05

Liikumisõpetajad, muusikaõpetajad + korraldusmeeskond